Så tolkar du din analys

Tolkning av analys

Torrsubstans

Torrsubstansen (TS) är den faktiska mängd näring som finns kvar i fodret när man torkat bort vattnet. Summan av torrsubstansen plus vatteninnehållet är alltid 100%. Ju torrare fodret är desto högre ts-halt. Hösilage brukar ligga på ca 55% ts, medan ensilage innehåller mer vatten och således ofta har en ts-halt runt 35%.

1 kg ts hösilage med ts-halt på 55% blir 1,18 kg foder

1 kg ts ensilage med ts-halt på 35% blir 2,86 kg foder

Protein

Råproteinet är ett indirekt värde på hur mycket kväve provet innehåller. Baljväxter såsom klöver och lusern innehåller generellt mer protein än gräs. Även kvävegödsling påverkar mängden råprotein i fodret. Råproteinhalten bör ligga på ca 150 – 180 g/kg ts i ett bra ensilage. Förtorkning i gynnsamt väder upp till ett dygn är positivt för vallens proteinkvalitet. Om man vet hur mycket ammoniumkväve grovfodret innehåller kan man få fram ett värde på hur stor andel av råproteinet som brutits ner under ensileringsprocessen. En stor andel nedbrutet råprotein resulterar i att djuret inte kan tillgodogöra sig proteinet lika bra.

Smältbart råprotein är den del av råproteinet som kan brytas ner i fårets mag- och tarmkanal. Andelen smältbart råprotein i ett grovfoder ligger oftast runt 40 g/kg ts lägre än råproteinet, men kan variera beroende på fodermedel.

Fiber

NDF (Neutral Detergent Fibre) visar det totala innehållet av fibrer i vallfodret. Dessa fibrer utgörs av cellulosa, hemicellulosa och ADL (lignin). Ju senare vallfodret skördas, desto sämre smältbarhet har dess fibrer. Ju lägre smältbarheten är, desto mindre kan djuret tillgodogöra sig av energin och näringen i fodret.

Om du inte har möjlighet att blanda in mer fiberrikt vallfoder, halm eller helsäd vid utfodringen, utan du endast utfodrar med ett och samma grovfoder bör NDF bör ligga på 450-500 g/kg ts vid skörd.

Aska

Till största delen innehåller grovfoder organiskt material, men aska är den delen av fodret som består av oorganiskt material. Det oorganiska materialet består av det sammanlagda innehållet av mineraler och är det som finns kvar efter att man bränt provet. Om grovfodret innehåller mer än 10 % aska (eller 100 g/kg ts), kan det indikera förekomst av exempelvis jord – vilket kan påverka ensileringsprocessen och den hygieniska kvaliteten. Ligger mängden aska på lägre än 65 g/kg ts, rekommenderas en mineralanalys för att kontrollera fodrets mineralstatus.

Socker (WSC, water soluble carbohydrates)

Socker räknas som en lättlöslig kolhydrat och bidrar främst till smakligt foder. Sockerinnehållet kan även vara en indikator på hur väl ensileringsprocessen har fungerat. Socker är föda till mjölksyrabakterierna som bidrar till en pH-sänkning. Ligger sockerhalten på under 10 g/kg ts eller 1%, så har det inte funnits tillräckligt med socker för att få en effektiv pH-sänkning och lagringsstabiliteten blir därmed sämre. Gräs innehåller mer socker än baljväxter.

Omsättbar energi

Omsättbar energi anges i Megajoule, MJ. (NorFor använder sig däremot av nettoenergi, NEL, vilket motsvarar ca 60 % av omsättbar energi.) Sträva efter ett energivärde på 11-12 MJ/kg ts (eller Nettoenergi 6,5-7,1 MJ/kg ts) för högproducerande djur. Energihalten sjunker på försommaren med ca 0,5 MJ/vecka (Nettoenergi 0,3 MJ/vecka). Gräs innehåller generellt mer energi än baljväxter.

AAT/ PBV systemet
Sedan början av 1990-talet används AAT/PBV-systemet för proteinvärdering av foder i Sverige. Aminosyror är proteinernas byggstenar och AAT (Aminosyror absorberade i tunntarmen) beskriver hur mycket aminosyror som idisslare kan tillgodogöra sig från fodret. PBV (Proteinbalans i vommen) beskriver balansen mellan det vomlösliga proteinet och de lättlösliga kolhydrater som behövs för att ta tillvara dessa proteiner. PBV-värdet kan vara behjälpligt när man vill ta reda på om man behöver ge djuren mer protein eller mer energi. Ett högt PBV-värde tyder på en hög andel lättlösliga proteiner i våmmen och det behövs då mer lättlösliga kolhydrater (energi). Ett lågt PBV, tyder på ett högt innehåll av lättlösliga kolhydrater (energi) i våmmen och det fattas då lättlösligt protein.

Omsättbar energi, MJ Nettoenergi, NEL, MJ Råprotein NDF
Digivande tackor > 11,4 6,5-7,2 140-180 450-525
Snabbväxande lamm > 11,4 6,5-7,2 140-180 430-525

Källa: Grovfoderverktyget